Seminar om sosiale roboter

I dag hadde USHT sammen med NTNU invitert alle «nær kommuner» til NTNU til et miniseminar der Roboten Pepper ble presentert. Målet med seminaret var å få til samarbeid med kommunene for å søke midler til å utvikle Pepper slik at den kan bli nyttig også for kommunene. Tilstede på seminaret var representanter fra Giske, Skodje og Haram i tillegg til var virksomhetsleder for IKT Sunnmøre, tilstede og representant fra ALV-Møre og Romsdal.Det var studenter fra Institutt for realfag og IKT som demonstrerte Pepper for de fremmøtte, og forskere fra instituttet la frem mer overordnet hva som er mulighetene med en slik robot og hva man ønsker å forske og utvikle videre for Norske forhold.

USHT ser at der er mange spennende muligheter for både ansatte og brukere i helse- og omsorgstjenesten der man kan dra nytte av Pepper, og vil ha en aktiv rolle sammen med aktuell forskningskommune(r).

De fremmøtte fra kommunene var også begeistret (og en smule betatt) av Pepper og var positive til å være med på dette videre.  

Nå blir det spennende å se hvilke kommune(r) som blir med å skrive søknad på forskningsmidler, og om man får søknaden godkjent. USHT gleder seg til det videre arbeidet!

Studentene fra instituttene realfag og IKT demonstrer hvordan Roboten fungerer.


Gunnhild( Giske kommune) tar selfie med Pepper

Legg igjen en kommentar

Helsekonferansen 2017

USHT Møre og Romsdal deltar på Helsekonferansen 2017, som arrangeres 11. og 12. mai på Gardermoen. Årets tema er regjeringens arbeid med en ny kvalitetsreform for eldre-   » Leve hele livet». Den skal omhandle de grunnleggende områdene som oftest svikter i tilbudet til eldre: mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie åpnet konferansen med å understreke målsettingen som er å skape en helsetjeneste for eldre hvor de får dekket sine grunnleggende behov og opplever å mestre livet- uansett hvor de bor. Andre viktige mål med reformen er at pårørende skal slippe å slite seg ut og at ansatte skal kunne bruke kompetansen sin.

Et utvalg av presentasjoner fra dag 1:

20170511_100102

20170511_101531Presentasjon av «Leve hele livet»- prosjektet i Stavanger kommune v/ Kåre Reiten.» Leve hele livet» består av fire delprosjekter som alle har fokus på tidlig oppsporing av sykdom/ funksjonssvikt, forebygging og rehabilitering: helsefremmende og forebyggende tiltak, hverdagsrehabilitering, hverdagsmestring, velferdsteknologi.

 

20170511_110921Erlend Eliassen, kjøkkensjef på Nygård sykehjem i Sandefjord kommune, forteller om hvordan sykehjemsmat kan være god mat. I Nygård- modellen fokuseres det på tilbakemeldinger fra brukerne, det gjennomføres kostundersøkelser hver uke og ernæringskontakter på avdelingene møtes ukentlig. Individuell tilpasset mat er en vesentlig faktor for god ernæringspraksis, og bidrar til økt livskvalitet og redusert behov for medisin, sier Eliassen.

 

20170511_133536

Ulrik Wisløff, professor og leder av K.G. Jebsen- Senter for hjertetrening, presenterer PAI; personlig aktivitetsintelligens. Det er et NTNU- team som har utviklet dette produktet som konkret forteller hvor mye en person må bevege seg ila en uke for å unngå livsstilssykdommer, basert på individuelle opplysninger om vekt, kjønn, max hjertefrekvens og hvilepuls.

 

20170511_135537Maurtua Vekstgård er et tilbud til hjemmeboende med demens og deres pårørende. Et samarbeid mellom Inderøy kommune og sosiale entrepenører, og som bla. tilbyr Trivselstreff og Pensjonistpensjonatet. Et flott tilbud som ble presentert av Kjerstin Heggdal Grimstad og Ida Stene Tangstad.

 

20170511_154039.jpgKari Annette Os fra USHT i Akershus fokuserte på » hvordan får vi til varige endringer» i sitt innlegg om Fag- og kompetanseutvikling i kommunehelsetjenesten.

Tildeling av pasientsikkerhetspriser for ledere: Bent Høye delte ut prisene. Elin Haug Nygård vant prisen for kommunale helse- og omsorgstjenester. Hun er leder ved Oppsalhjemmet Norlandia, og skiller seg ut ved å ha bygd en solid struktur og jobber systematisk med pasientsikkerhetsarbeid i hele sykehjemmet. Prisen for spesialisthelsetjenesten gikk i år til to menn som har vist stor innsats innen pasientsikkerhet i psykiatrien. Martin Veland er klinikksjef ved Lovisenberg diakonale sykehus, og har klart å redusere bruken av tvangsmidler med over 80 % og klart å holde resultatet over tid. Jo Erling Volle er seksjonsleder ved akutt behandlingsteam på DPS Sunnmøre, og har bla. klart å halvere antall akuttinnleggelser v/ psyk.avd., og dermed spart mange pasienter for belastninger som en slik innleggelse medfører.

 

DAG 2 Utvalgte presentasjoner

Jan Fredrik Andresen, direktør i Statens Helsetilsyn, informerer om på hvilke områder tilsynsrapporter avdekker svikt i eldreomsorgen i kommunene:

– forebygging og behandling av underernæring

– legemiddelhåndtering- og behandling

– bruk av tvang i strid med regelverket
Status på området Velferdsteknologi; VFT er i økende grad tatt i bruk i kommunene de siste tre årene. Over 200 prosjekter pågår, dobling av aktiviteten, litt over 50 % av kommunene i Norge har VFT- prosjekter. Men tempoet må opp. Nå er det nok utprøving og implementering som gjelder, sier leder for Velferdsteknologiprogrammet, Jan Helge Andersen.

 

stephani

Stephanie Helland (tidligere enhetsleder ved Rokilde Sykehjem, Kristiansund kommune) presenterte arbeidet som hun ledet ved Rokilde sykehjem, og hvor beboere, pårørende og ansatte designet Aktiv omsorg. Brukeropplevelser som ensomhet og liten grad av aktiviteter/ meningsfulle gjøremål i hverdagen kom tydelig frem da pasientene ble spurt. Med bakgrunn i dette så ledelsen ved sykehjemmet et stort behov for frivillig innsats for å gjøre hverdagen mer meningsfull for pasientene og for å avlaste byrden som pårørende og ansatte opplevde. Det ble ansatt en Frivilligkoordinator på sykehjemmet, som koordinerte besøk av frivillige som fikk rollen som Trivselsvenner ved sykehjemmet. Et eksempel på hvor verdifull innsikt man kan få ved å kartlegge og forstå brukerens eksisterende og ikke-erkjente behov. Og hvorav denne kunnskapen kan brukes som grunnlag for utvikling av tjenestetilbudet.

 

siv, erna og bent

Siv Jensen, Erna Solberg og Bent Høye var alle på podiet og snakket om Kvalitetsreformen. Siv Jensen sier som Statsminister Erna Solberg at det er mye god eldreomsorg i Norge, men at forskjellene er for store. Et av målene med denne reformen er å redusere denne uønskede variasjonen i tjenestetilbudet. Siv er også opptatt av at man i eldreomsorgen må fokusere ikke bare på å legge år til livene- men også å legge liv til årene. Erna fokuserer i sin tale bla. på betydningen av kompetanse og hvor viktig det er at helsepersonell og ledere Lærer hele livet. 

Bent Høye avslutter det hele med å gjenta målsettingen med kvalitetsreformen:

  • Bidra til flere gode leveår for pasientene og bidra til egen mestring
  • Bidra til at pårørende slipper å slite seg ut
  • Bidra til et godt fagmiljø for ansatte, og hvor de får brukt sin kompetanse

Høye sier også noe om hva vil skje videre. Regjeringen vil dra ut i kommunene for å finne de riktige grepene. I løpet av våren og høsten blir det arrangert dialogmøter ulike steder i landet, og hvor de søker innspill på hva som er de beste løsningene.

regionale dialogmøte

Er du interessert i å vite mer om reformen Leve hele Livet?

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-reform-skal-gi-eldre-bedre-tjenester/id2541470/

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Fagdag digital samhandling i Molde

Da er vi i gang med siste samling av 4 i Møre og Romsdal i regi av digitalt fagråd.

Det har vært totalt 300 deltakere fordelt på fire ulike samlinger i Ålesund, Volda , Kristiansund og Molde. Denne gangen er USHT invitert inn til samlingen og har hatt innlegg om USHT sin rolle inn i digital samhandling. Pr nå så ser en spesielt på implementering av Pasientforløpet » den multisyke» og implementering av palliativ plan som aktuelle felles satsingsområder. 

I Molde var det stas at Brit S. Krøvel ogLillian Karlsen hadde ditt første felles innlegg om prioriterte aktiviteter i 2017. 


Aukar kommune ved May-Liss Rognskog presenterte imponerende arbeid i forhold til dokumentasjon ved innleggelse fra kommune til sykehus. 


Målet med dagen er å finne noen felles retningslinjer som kan benyttes i hele fylket.

Legg igjen en kommentar

USHT har vært på speed date med Simuleringsprosjekt

USHT/NTNU har vært i Trondheim på nettverkskonferanse med MedSimNorge «Jeg trodde du mente..» (Sam)spill om pasientens sikkerhet.

I tillegg til å få faglig påfyll med det nyeste innen simulering, både forskning, teknologi og pågående prosjekter i Norden har USHT/NTNU lagt frem sitt VRI-prosjekt «Samandlingstrening med simulator i overganger mellom tjenestenivå» under speed date. Prosjektet ble lagt frem for 7 grupper med ca. 20 personer i hver gruppe, altså for ca. 140 personer. Vi har fått mange gode tilbakemeldinger!

Simulering Trondheim

Bilde: Helen Berg var USHT og NTNU  sin representant på speed date i Trondheim. Det er også hun som har utviklet prosjektet sammen med SimCare.

Bilde1

 

Legg igjen en kommentar

Fagdag Recovery og hva er viktig for deg

Da er vi i gang! Dette har vi ønsket oss lenge. 

Dagen blir arrangert i samarbeid med USHT . Lisbeth Slyngstad fra Ålesund kommune Åpnet dagen og Juni fra KBT ønsket velkommen og presenterte tilbakemelding fra » bruker spør bruker»

Vi fortsetter så med innlegg fra erkebergener Bengt Karlsson. Bruker i førersete er viktig og i dag skal vi børste støvet av Recovery og knytte det til dagens muligheter og utfordringer. Det er nært knyttet til satsingen» Hva er viktig for deg»?

Sammen om mestring sier: » 

tjenesteutøvelsen må bistå brukeren i å utvikle ferdigheter, nettverk og støtte for at han eller hun kan ta mest mulig ansvar for eget liv».  Dette er viktig, men vI må imidlertid være kritisk til dette sier Bengt siden dette har grunnlag i andre ideologier. NB ! videoen om det nyfødte barnet og hvordan barnet tar initiativ til kontakt. Vi fødes inn med kompetanse til å være i relasjoner. Grunnleggende prinsipp.: vi skal alltid respondere i relasjon ved å ta den andres budskap på alvor .

Fornyelse Recovery

Påminnelse at dette handler om likeverd, anerkjennelse og samarbeid og at ingen kan forandres utenfra. Om vi skal komme i mål må vi jobbe i et subjektivt perspektiv og ikke gjennom objektivisering. Dette er ekstremt utfordrende for fagpersoner. Vi er oppdratt med en annen ideologi, at eksperten vet best. 

Det er ikke lett å gjengi Bengt sine foredrag, men de er fantastiske. 

Nå står innlegg med Audun på programmet.

Vi må endre holdning fra å reparere feil til å finne ny mening og verdsatte roller. 

Recovery er ikke i mot medikamentell behandling, men at en kun dette  som en del av behandlingen. Vi skal støtte, hjelpe folk til å bli den beste versjonen sv seg selv ut i fra egne forutsetninger. 

Personlige egenskaper er viktigere enn fagkompetanse for relasjonsbygging. Og relasjonsbygging er avgjørende i Recovery. 

Håp e det viktigste i Recovery . Vi må utvikle oss bort fra den vanlige profesjonelle hjeloerollen og utvikle vennskapslignende profesjonalismen. 

Så var turen kommet til NAV sjefen Ørjan Haram. 

Anne Marie Aasen avsluttet med innlegg om Housing first. Recovery er en viktig del av   dette. 

Bilde : Anne Marie AAsen. 

Målet er nå å huse 10 personer. Det er ikke fullsatt så om det er det plass til flere.

Legg igjen en kommentar

Fagdager digital samhandling kommuner og helseforetak

IMG_0112FullSizeRenderIMG_0108USHT er invitert inn i fagdager knyttet til digital samhandling  der det for tiden er implementering av e-melding mellom kommuner og sykehus som er tematikken. Kom-Ut prosjektet er en viktig samarbeidspart. I år er det fire samlinger i Møre og Romsdal. Den første i Ålesund var 24.april. På bildet ser vi Ann Elin Melbø Myklebust og Line Strømsvik fra Ålesund kommune som hadde innlegg om erfaringer og anbefalinger ut i fra et kommuneperspektiv.

Den 25. april var turen kommet til Volda. Samme program ble gjentatt , men her med lokale krefter i form av blant annet Wenche Flo som fortalte hvordan Ørsta og Volda kommune håndterte e-meldingene.

IMG_0112

Turen går videre til Kristiansund 2. mai og til Molde 8. mai.

Det er allerede et imponerende arbeid som gjøres med implementering av e-meldinger i fylket vårt.

 

 

Legg igjen en kommentar

Welfare Technology – Innovation through Cooperation

Srevet av Tone Kirkhorn, ALV Møre og Romsdal

I høve KS sitt arbeid med EØS-prosjekter for organisasjonsutvikling har hovudstyret til søsterorganisasjonen i Bulgaria vore på besøk i Oslo denne veka. Under besøket ønska dei å fokusere på innovative løysingar og metodar for tenestelevering i kommunane, då særleg på helsefeltet. KS tok difor kontakt med ALV med spørsmål om vi kunne halde ein presentasjon om arbeidet vi gjer, under tittelen «Welfare Technology – Innovation through Cooperation».

Bjarne Pareliussen og Cecilie Campbell tok denne utfordringa på strak arm, og har i dag presentert korleis vi gjennom bruk av nettverk og samskaping jobbar med innovasjon og velferdsteknologi.

Ut i frå tilbakemeldingane var den bulgarske delegasjonen spesielt imponert over at vi har fått til eit så fint samarbeid mellom kommunane gjennom blant andre USHT, ALV og eKommune Sunnmøre – saman med akademia, brukarar og nærinslivet. Dei såg også på «Jeg kan» prosjektet som eit glimrande eksempel på innovasjon og gav uttrykk for at dei ønskjer å få til noko liknande i Bulgaria.

Ei stor takk til Cecilie og Bjarne som er gode representantar for miljøet. 

Vi set stor pris på at ein også på nasjonalt nivå registrer aktiviteten her i området!

 


På bildet ser vi Cecilie og Bjarne saman med to bulgarske ordførarar.

Legg igjen en kommentar

USHT møtte Roboten Inge

Brit Krøvel, Helen Berg, Sven Inge Molnes og Bjarne Pareliussen fra USHT, Institutt for helsevitenskap ved NTNU og ALV- Møre og Romsdal, møtte Girts Strazdins og Ibrahim Hameed fra Institutt for realfag og IKT ved NTNU og den sosiale roboten Inge for å diskutere muligheter for å teste bruksområder for sosiale roboter innen helse- og omsorgstjenestene.  

 

Skeptisk

Vi fra «helse-siden» møtte ganske så skeptiske med mange spørsmål og etikk varsellampene på. Det tok ikke veldig lang tid før denne skepsisen måtte vike for entusiasme og iver, Inge eller en av brødrene eller søstrene til Inge kommer til å flytte inn i ethvert hjem innen kort tid! Her er det flere muligheter enn begrensninger i tillegg til at man rett og slett blir sjarmert i senk av denne roboten

 


Fakta

Roboten Inge er det man kaller en sosial og intelligent robot. Det betyr at den kan lære seg ulike mennesker sine måter å være på og på den måten kan gi varsel dersom noe uvanlig skjer. Den kan også hjelpe til med ting, for eksempel å ringe opp noen, ta telefonen, svare på spørsmål, styre omgivelser som dører, vinduer, varme, tv på og av, musikk, pc osv. på kommando. Den kan også brukes som «Skype», der øynene til roboten er video. Roboten er ikke ferdig utviklet enda, der er mye som må forbedres, men den er klar til å begynne å bli testet i den virkelige verden.


Planen videre

Nå ønsker USHT å bruke sine nettverk for å komme i kontakt med kommuner som synes dette kan være spennende. I første omgang tenker man at den kan flytte inn til en person som er nysgjerrig på ny teknologi og som også har noen pårørende som synes dette er spennede. Den skal ikke testes ut på mennesker med reelle behov for hjelp i denne omgang. Når vi har funnet en kommune og en slik frivillig person vil vi søke midler sammen med NTNU og finne ut hvilke muligheter og begrensninger roboten har per i dag.


Her er leder for USHT, Brit Krøvel i samtale med Inge

I dag

Roboten holder til på Institutt for realfag og IKT ved NTNU i Ålesund, og det er Ibrahim Hameed som jobber med den, sammen med studentene der. Ibrahim er PhD, Associate Professor med interesse for kunstig intelligens, og sammen med Førsteamanuensis Girts Strazdins som har interesse inn mot visualisering og simulering, og skal være biveileder for Helen Berg som skal ta en PhD med fokus på Viruell virkelighet og læring innen medisin og helse, ønsker man nå å se på mulighetene og få rerfaring sammen med kommunene gjennom USHT og ALV og i samarbeid med Institutt for helsevitenskap.

Legg igjen en kommentar

Palliativ plan 

Kommunene og Helse Møre og Romsdal samarbeider om å etablere felles rutiner i form av en palliativ plan. Planen skal benyttes som verktøy for å skape en individuell oppfølging av hver enkelt pasient i en palliativ fase og der planlegging og tilrettelegging sammen ned pasient og pårørende og det å være i forkant er avgjørende. Tanja Alme har vært prosjektleder helt fra starten av dette arbeidet. 

Handlingsplan for implementering ble godkjent i OSU nov. 2016, og pilotering med utprøving av prosedyrer og arbeidsflyt starter april/ mai. 

Ressursgruppen og systemansvarlige for EPJ- systemene møtes i dag på Vestnes Fjordhotell for presentasjon av elektroniske løsninger for bruk av Palliativ Plan.

«Vi gleder oss til å starte opp med implementeringen»Sier Lillian Karlsen fra USHT Kristiansund. 


 

Legg igjen en kommentar

Pasientforløp multisyke pasient

Implementering av pasientforløp» den multisyke pasient» første samling i Ørsta på tirsdag den 21 mars. I dag 2 samling i Ålesund, i morgen i Molde og 21. April i Kristiansund. USHT er koblet inn i implementeringsarbeidet. Britt V. Tyrholm åpnet dagen med introduksjon og historikk og mål for dagen. 

Synnøve D. Melseth ved Helse Møre og Romsdal  hadde et svært nyttig innlegg der hun viste hvordan pasientsikkerhetsprogrammet kan knyttes inn i implementeringsarbeidet. 

Geriater Petra Thiemann Vadseth presenterte casen om multisyke Ola. Dette ble også utgangspunkt for gruppearbeid for de 100 personene som deltok i Ålesund. 


Utarbeidede sjekklister er viktig verktøy i prosessen 

Praksiskonsument og fastlege Sindre Klokk  presenterte anonymiserte historier fra virkeligheten som var veldig aktuelle inn i dette arbeidet. 

Legg igjen en kommentar