Omsorgskonferansen 2017

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=944901618980967&id=199534243517712Da er vi endelig i gang med årets Omsorgskonferanse- Godt og leve hele livet- samskapte tjenester med kvalitet for bruker i sentrum! Nær 250 deltakere er samlet og ser frem til innholdsrike dager.

DAG 1

Jonas Høgset åpnet konferansen med flotte toner.

Grete Teigland, direktør Fylkesmannen i Møre og Romsdal, ønsker velkommen til den årlige konferansen om endringsarbeid, kvalitetsutvikling og pasientsikkerhet (bilde under).

Marianne Glærum, fra Pasient- og brukerombudet i Møre og Romsdal, med innlegget       » Bruker som aktiv deltaker i tjenesteutformingen». Marianne presiserer betydningen av kommunikasjon, informasjon, tid, komperanse, kultur og ikke minst lederskap for å oppnå reell brukermedvirkning (bildet under).

Marit Hovde Syltebø fra Fylkesmannen presenterer Veileder til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. I sitt innlegg understreker Syltebø den øverste leders ansvar for å få kommunens styringssystem til å fungere.

«No skal Møre og Romsdal lykkast med kvalitetsarbeid»- Samhandlingssjef, Helse Møre og Romsdal, Britt Valderhaug Tyrholm, presenterer det gode arbeid med framtidsretta pasientforløp for den eldre multisjuke pasient i Møre og Romsdal. Fokus for arbeidet er dreining fra å tenke  «hva er i veien med deg» til » hva er viktig for deg?» Forbedringsteam fra kommunene og sykehusene i fylket skal nå delta i Læringsnettverk for gode pasientforløp for å komme igang med eget forbedringsarbeid og implementering av sjekklister på eget arbeidssted.

Kathrin Enebakk presenterer Pasientsikkerhetsprogrammet. 21 av 36 kommuner i Møre og Romsdal jobber nå med innføring av tiltakspakker i programmet for å skape systematisk og vedvarende forbedringsarbeid.

Smøla kommune er en av fem pasient- og brukersikre kommuner i Norge, og deres arbeid blir presentert av Forbedringsteamet ved Synnøve Jota Gulla og Inger Kjønhaug, og helse- og omsorgssjef Inger Lise Lervik  (bildene under).

Therese Opsahl Holte, seniorrådgiver, avd. Omsorgstjenester, Helsedirektoratet presenterer Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenestene.

Lisbeth Slyngdal, rådgiver psykisk helse og barneansvarleg i Ålesund kommune, presenterer erfaringer fra sitt arbeid med fokus på hvordan barn som pårørende må bli sett. Ålesund kommune har jobbet systematisk med kompetansehevende og holdningsskapende tiltak, opprettet ressursgruppe, opprettet barneark i EPJ- systemet Visma Profil og har pr. i dag 23 barneansvarlige i kommunen.

LEVE HELE LIVET v/ Kåre Reiten, fastlege og leder for levekårsstyre i Stavanger kommune. 4 søyler defineres som bærebjelker for omstillingsprosessen som Stavanger har gjennomført siden 2010; hverdagsrehabilitering, hverdagsmestring, helsefremmende- og forebyggende tiltak og velferdsteknologi.

UTDELING AV ÅRETS OMSORGSPRIS

Omsorgsprisen 2017 gikk til Surnadal kommune for prosjektet «Samhandling på siste vakt», et samarbeidsprosjekt mellom Surnadal kommune og Rindal og Surnadal Kyrkjelege fellesråd. Ass. fylkesmann, Rigmor Brøste, overrakk et kunstverk av kunstneren Gunn Nordheim Morstøl, samt et gavekort på kr. 15 000,- til diskon Kirsti Hjørnevik, ordfører Lilly Gunn Nyheim, prosjektleder Annett Ranes og enhetsleder Margrethe Svinvik. Vi gratulerer!!!

 

STAND/ UTSTILLERE

Vi er svært godt fornøyd med deltagelsen på årets stand! Her blir alle bidragsytere til standen presentert:

Janne Johansen og Camilla Kvisvik representerer Averøy kommune og deler erfaringer fra prosjektet » Sammen skaper vi en trygg og verdig avslutning på livet»:

 

Line Bae Farstad og Siv Mork presenterer sitt arbeid med Livsglede for eldre i Averøy kommune:

 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal v/ Ann Heidi Orvik og Therese Småland informerer om vergemål:

 

Elfrid Måløy representerer Høgskolen i Molde/ Høgskolesenteret i Kristiansund og studietilbudet Trygg Legemiddelhåndtering:

 

Inger Holmeset og Kristin Alnes fra Møre og Romsdal Fylkeskommune/ Fylkestannlegen presenterer arbeidet med » Tenner for livet». Bilde kommer.

Maria Therese Aasen- Stensvold og Hilde Eeg fra bo-og habilitering i Kristiansund deler erfaringer fra sitt arbeid med å utvikle og implementere tiltak i forhold til seksuell helse for mennesker med utviklingshemming:

 

Liv Inger Korsnes Nilsen og Lene Rundfloen representerer demensteamet i Kristiansund:

 

Bente Høyjord og Synnøve Barsten er henholdsvis prosjektmedarbeider og prosjektleder for innføringen av Livets siste dager i Kristiansund kommune:

 

Bill Tomelthy og Bjørn Nordtun deler erfaringer fra » Trygghetsstandarder i sykehjem». Kristiansund kommune er en av fire kommuner som er pilot for denne nasjonale satsingen:

 

 

Anne Cathrine Grav Olsen representerer Utviklingssenter for Frisklivssentraler i region Midt- Norge. Her med besøk på stand av Ragnhild Svardal ( til høyre):

 

Menn i helse! Med Kristin Leder som ansvarlig for satsningen i Møre og Romsdal, og med flere engasjerte og dedikerte menn tilstede på standplass:

 

Ruth Anita Ødegård og Trine Rypdal Nilssen presenterer sitt arbeid med innføring av hverdagsrehabilitering som tjenestetilbud i Molde kommune:

 

Pasient- og brukerombudet i Møre og Romsdal ved Marianne Glærum og Torill A. Aspholm:

 

Gro Berild og Britt Eli Gyldenskog presenterer Rauma Helsehus og helhetlige tjenester i Rauma kommune:

 

Merete Kløvning informerer om arbeidet med innføring av Palliativ plan i Møre og Romsdal:

 

Kirsti Hjørnevik og Annett Ranes presentere sitt prosjekt «Samhandling på siste vakt» i Surnadal kommune:

 

Smøla kommune er pasient- og brukersikker kommune. Her på stand representert med Oddny Iren Jenssen og Annbjørg Kristiansen:

 

Søgni Grøndal og Silje Kaldhusdal fra Ålesund presenterer «Eir»- et elektronisk verktøy for egenregistrering av smerter ved palliativ omsorg:

 

Hans Arve Langeland og Susanne Rødal kommer fra Ålesund kommune, og presenterer prosjektet «Jeg kan! Frihet, mestring og trygghet gjennom velferdsteknologi til mennesker med en utviklingshemming»:

 

Gunhild Furnes fra NTNU presenterer ulike studietilbud:

 

DAG 2

Fredrik Gulowsen sparker i gang dag 2 av konferanse. Gulowsen er seriegrunder i Nyby og presenterer nye modeller for hvordan vi kan løse omsorgskrisen. Hvordan ny teknlogi og plattformisering gjør det lettere å koble ressurser og behov på nye måter, og hvordan vi kan gå fra å være en velferdsstat til å bli et velferdssamfunn:

 

Tanja Alme, prosjektleder og kreftkoordinator i Sula kommune, presenterer med stort engasjement arbeider med innføring av palliativ plan i Møre og Romsdal- med fokus på brukermedvirkning:

 

Torill Skorpen, avansert klinisk sykepleier i Ålesund kommune, og Gunn Bringslid, universitetslektor, NTNU Ålesund, presenterer erfaringer med prosjektet «Kunnskapsbasert praksis i sykehjem»:

 

Eli Mette Finnøy, rådgiver Omsorg 2020 Fylkesmannen i Møre og Romsdal, informerer om opptrappingsplan habilitering og rehabilitering. Med klar oppfordring til kommunene om å søke FM restmidler innen 1. november:

Sverre Rasch, virksomhetsleder fra rehabiliteringstjenesten i Bodø kommune, forteller om status, utfordringer og tiltak på rehabiliteringsfeltet:

Og så endelig, Hanne Kristin Rohde, forfatter, foredragsleder og lederskapsekspert, tidligere politiadvokat, politiinspektør og leder i Oslo Politidistrikt. » Relasjonens betydning for den beste resultatmåloppnåelse- et foredrag om lederskap». 

Reklame
Legg igjen en kommentar

Ny innovasjonsveiviser fra Helsedirektoratet kommer høst 2017

I dag har blant USHT Møre og Romsdal og Ålesund kommune, representert av Cecilie Campbell, deltatt på nok en workshop rundt den nye innovasjonsveiviseren som helsedirektoratet skal lansere i løpet av høsten. Spennende diskusjoner og høyt engasjement. Vi er spente på resultatet!

Legg igjen en kommentar

Invitasjon til Læringsnettverk – Velferdsteknologiens ABC

Fylkesmannen og USHT inviterer alle kommunene i Møre og Romsdal til læringsnettverk basert på opplæringspakken Velferdsteknologiens ABC. USHT vil lede fire geografisk inndelte nettverk, med tre samlinger i hvert nettverk. Hver kommune kan delta med et tverrfaglig team på tre til fem personer. Disse skal så sørge for opplæring i egen kommune.

Oppstartssamlinger i nettverkene blir (med forbehold om endringer):

19. september i Kristiansund
3. oktober i Molde
6. oktober i Ålesund
10. oktober Søre Sunnmøre

Det ble sendt ut invitasjonsbrev og plan for gjennomføring og påmelding til alle kommunene i juni. Du finner informasjonen også her: ABC 2017

NB! Frist for påmelding er 15. august

 

 

Legg igjen en kommentar

Invitasjon til erfaringsutveksling på omsorgskonferansen » Godt å leve heile livet» i Molde 4. og 5. oktober 2017.

Det foregår mye spennende utviklingsarbeid i helse- og omsorgstjenestene i Møre og Romsdal. Alle kommunene inviteres nå til å dele erfaringer fra sine prosjekter ved å stille ut poster/ rullup/ brosjyrer på standplass på årets omsorgskonferanse.

Prosjektet trenger ikke å være avsluttet, og det kan være erfaringer fra små eller store prosjekter/ utviklingsarbeid som presenteres. Fortell gjerne om målet med prosjektet, utfordringer, hva har lykkes mm.

Fylkesmannen stimulerer kommunene til å delta med stand ved å dekke kr. 2000,- for utgifter til å lager poster, brosjyrer mm. I tillegg vil Fylkesmannen også dekke dagpakke for inntil to personer for den dagen kommunen deltar på stand.

Informasjonsbrev og søknadsskjema er sendt til alle kommuner.

Invitasjon stand Omsorgskonferansen 04.-05.10.17

NB! Søknadsfrist er 01.09.17

 

Legg igjen en kommentar

Pilot-treff på Smøla 29. juni

USHT deltok på «Pilot-treff» på Smøla 29.juni. Kristiansund kommune og Smøla kommune er pilotkommuner for Helsedirektoratets satsinger på henholdsvis Trygghetsstandarder i sykehjem og Pasient- og brukersikker kommune.

Trygghetsstandarden er et felles rammeverktøy for sykehjem og kommuner hvor målet er å redusere uønsket variasjon i opplevd kvalitet for pasienter og pårørende. Innholdet i verktøyet som er under pilotering tom medio 2018 er ledelse, struktur og prosess, kunnskapsbasert praksis (med fokus på ernæring, aktiv og meningsfylt hverdag, omsorg ved livets slutt), innovasjon  pasientresultater.

Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7 har som mål å utvikle konseptet «pasient- og brukersikker kommune», som skal sikre systematisk og vedvarende arbeid med pasient- og brukersikkerhet på alle nivå i kommunal helse- og omsorgstjeneste, fra kommuneledelsen til de som jobber tett på pasienter og brukere hver dag. Sentrale faktorene for å lykkes med å skape varige strukturer for forbedring i en organisasjon er ledelsesforankring, åpenhetskultur, brukermedvirkning, organisatoriske strukturer, forbedringskompetanse og engasjement hos de ansatte. I pilotprosjektet jobbes det derfor på en helthetlig måte for å ivareta alle disse dimensjonene.

Et team fra Bergan sykehjem i Kristiansund (avdelingssykepleier Britt Helen Vikhals, avdelingssykepleier Heidi Mæle Lesund og fagansvarlig for sykehjem Bill Tomelthy) besøkte forbedringsteam ved Smøla Sykehjem (enhetsleder Inger Lise Lervik, avdelingsleder Synnøve J. Gulla og fagsykepleier Iselin). Under besøket var det en ivrig dialog og erfaringsdeling omkring forbedringsarbeidet som foregår i de to kommunene- og begge teamene fikk praktiske tips og råd fra hverandre om hva kan bidra til å lykkes med forbedringsarbeid i praksis. Svært verdifullt å reflektere sammen over dette, og alle ser behov for slike erfaringsutvesklinger satt i system. USHT vil bidra til å opprette en slik møtearena.

Teamet fra Kristiansund fikk videre omvisning på de tre avdelingene på Smøla sykehjem, og ble orientert om hvordan de ulike avdelingene jobber med å visualisere risiko og resultat av pågående forbedringsarbeid gjennom måletavler. Tavlemøte som metode er de senere årene utprøvd av flere helseforetak og kommuner som arbeider med pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakker, og viser seg å være et nyttig verktøy for å arbeide mer systematisk med å følge opp innsatsområder/ skape en arena for forbedring i en travel, klinisk hverdag. Erfaringene fra Smøla er gode og viser tydelig hvor viktig det er  med lokale tilpasninger etter den enkelte avdelings behov.

Teamet fra Bergan delte bla. sine erfaringer om hvordan de har lykkes med innføring av VIPS- modellen, og hvorfor dette har vært en god modell for å implementere og opprettholde personsentrert omsorg i sykehjemsavdelingene på Bergan. Ukentlige fagmøter hvor en analyserer en konkret pasient- pleier situasjon er et sentralt tiltak i VIPS-modellen hvor pasientperspektivet er sentralt i planlegging og omsorg av dagen.

Mye godt arbeid foregår altså i kommune- og USHT ønsker å bidra med å legge til rette for samarbeid og kunnskaps- og erfaringsdeling mellom alle kommunene i fylket til å dele erfaringer om hva lykkes vi med og ikke. Vi må spille hverandre gode!

 

Legg igjen en kommentar

Etikk, kvalitet og ledelse

 

KS inviterer til etisk refleksjon og faglig fordypning

 

Samarbeid om etisk kompetanseheving er en systematisk satsing på etikkarbeid i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Mange av dere kjenner arbeidet som har vært gjort i kommunene siden starten i 2007. Fra 2016 videreføres arbeidet som en satsing og knyttes enda tettere opp mot kvalitetsarbeid og fagutvikling i tjenestene.

 

Satsingen har som oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å arbeide for

  • at etisk refleksjon er en naturlig del av helse- og omsorgstjenestenes kontinuerlige forbedringsarbeid og faglige utviklingsarbeid.
  • å spre metoder og verktøy for etisk refleksjon og systematisk etikkarbeid som er utviklet gjennom prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving.
  • å støtte kommunenes arbeid med å øke kompetansen i håndtering av etiske utfordringer.

 

Høsten 2017 arrangerer KS fire regionale konferanser med tittelen: «Etikk, kvalitet og ledelse». Disse er åpne for alle, og retter seg særlig mot ledere på alle nivåer.

Arrangementet er fra lunsj til lunsj, og vi har med fire spennende og inspirerende foredragsholdere: filosof Henrik Syse, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet Anne Hafstad, psykiater Unni Kristiansen fra UnniK og professor Rudi Kirkhaug ved Universitetet i Tromsø.

 

Vi håper dere setter av tiden! Det kommer en invitasjon med program og påmelding når det praktiske rundt arrangementene er på plass.

 

  • Trondheim 18.-19. september
  • Tromsø 10.-11. oktober
  • Bergen 19.-20. oktober
  • Gardermoen 24.-25. oktober

 

Vi ønsker å få en status på etikkarbeidet som gjøres i vårt langstrakte land, og ber derfor om at dere tar dere tid til å fylle ut en kort og enkel Questback.

 

https://response.questback.com/ks/n4gneedhr0

 

Maillisten vår er under bearbeiding. Tips oss gjerne om ressurspersoner som jobber med etikk i kommunehelsetjenesten. Om du ikke lenger ønsker å få mail fra oss, så gi oss beskjed.

 

På vegne av satsingen Samarbeid om etisk kompetanseheving

 

 

Christine Haga Sørlie

 

Koordinator for satsningen «Samarbeid om etisk kompetanseheving» i KS.

Mail: chs@ks.no

Mobilnr: 97112876

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Kjekt besøk i Ålesund

Besøk fra USHT Nord Trøndelag 
I dag hadde vi gleden av å få besøk av relativt nyansatte leder i USHT Nord Trøndelag Bjørn Magne Lyngdal. Han ønsket å få med seg noen erfaringer som vi i USHT har gjort oss som Utviklingssenter. Bjørn Magne fikk ved siden av en gjennomgang av av ulike aktiviteter i USHT her i fylket også møte leder i ALV Møre og Romsdal Tone Kirkhorn og medarbeider Bjarne Pareliussen. 

Vi besøkte Prosjektkontoret i postbygget og fikk møte Sven Andre Alvestad som fortalte om erfaringer fra bruk av ulik teknologi knyttet til barn med ulike behov. 

Vi rakk også et besøk i simuleringssenteret ved NTNU og fikk presentasjon av Ronald Båtnes og Helen Berg som har delt stilling mellom USHT og NTNU og har prioritert utvikling av blant annet modell for simulering ute i kommuner og helseforetak 

Bilde over: fra vestre Bjørn Magne Lyngdal , Sven Andre Alvestad og Bjarne Pareliussen 

Fra venstre: Bjørn Magne Lyngdal og Ronald Båtnes

Legg igjen en kommentar

Nytt veikart for tjenesteinnovasjon under utarbeiding i regi av Helsedirektoratet 

USHT Møre og Romsdal gir sammen med sentrale aktører innspill i prosess knyttet til utarbeidingen. 

Veikartet har behov for noen korrigeringer. Grunnen til at ikke det eksisterende veikartet bare blir justert men blir utviklet på nytt er at KS og Helsedirektoratet ikke har blitt enige om videre utviklingsforløp. 

For Helsedirektoratet er det viktig å skape et operasjonelt, enkelt, nyttig og universelt verktøy som både kommuner og spesialisthelsetjenest kan benytte samt at det kan nyttes mellom tjenestenivåene. 

Erfaringer, faseinndelinger og tankesett vil likevel være viktig å ta med seg i det videre arbeidet dier Helsedirektoratet. 

29 og 30 mai 2017 ble ulike instanser inviterte til samling på Gardermoen for å gi innspill til arbeidet. USHT Møre og Romsdal var representert ved Cecilie Campbell som har en unik erfaring og kompetanse knyttet til tjenesteinnovasjon gjennom blandet annet prosjektet » Jeg kan». 


Foto :  Cecilie Campbell USHT Møre og Romsdal. På bildet ser vi fra venstre Anne Karine Dikle, Sunnås sykehus, Dagne Vaa, Makeing Wales og Kristin Skigeng, Helsedirektoratet. 

Legg igjen en kommentar

Dialogmøte anskaffelse i rådhuset i Ålesund 

Arbeidsgruppe anskaffelse velferdsteknologi inviterer til dialogmøte.

Jonny Indrevåg startet dagen og ønsket alle kommunerepresentanter velkommen. 


Videre presenterte Tor Steffensen fra direktoratet for e- helse nasjonale anbefalinger.


Anbefalinger respondenter 

En anbefaling er at 95% av responser skal gis innen 60minutter, men dette er PR tiden kun anbefaling og ikke etnasjonalt krav. Alle kommuner må sette sine mål ut i fra forsvarlighetskravet. 

Responssenter/tjeneste bør ha bemanning 2+2+2, altså døgnkontinuerlig Og der minst en person har utdanning på bachelornivå, men kommunene kan bestemme hvor disse personene skal stasjoneres enten i et callsenter eller for eksempel ute i hjemmetjenesten. 

Det arbeides med å få til en nasjonal modell  som kan beskrives slik:

 

Og der informasjonsknutepunktet vil være særdeles viktig. 

Videre presenterte Kjetil Løyning Agderregionens imponerende samarbeid med blandet annet velferdsteknologi, der 30 kommuner deltar. 


Atle Betten  fra Kom-ut informerte om satsingen rundt responssenter i Kristiansund. 


Etter presentasjonene fikk alle kommunene speeddate med personene som hadde innlegg og med innkjøpsavelingen i Ålesund. 

Legg igjen en kommentar

15th World Congress of the European Association for Palliative Care.

USHT Møre og Romsdal deltar på internasjonal palliasjonskonferanse i Madrid 18.- 20. Mai. Konferansen samler omlag 3000 forskere og engasjerte klinikere i fagområdet. Tema for årets konferanse er Progressing Palliative Care. Nyere forskning og eksempler på beste- praksis deles for å gi oss et bilde av dagens situasjon, hvilke utfordringer vi står ovenfor, hvilke muligheter og hvor går veien videre. Tidligere integrering av palliative intervensjoner og fokus på andre diagnosegrupper enn kreftpasienter er i fokus. Spesielt ser man en økende interesse for palliasjon til eldre, multisyke sykehjemspasienter og de spesielle utfordringer som palliasjon til demente pasienter utgjør.

Et utvalg av presentasjoner fra dag 1

PACE-studien har bl.a. sett på prevalensen av bruk av palliative medikamenter (morfin, haldol, midazolam etc.) til pasienter på sykehjem de siste 3 levedager, og forskjeller mellom 6 europeiske land samt kjennetegn hos pasientgruppene. Resultater oppsummeres i bildet under:

Resultatene viser til store forskjeller mellom landene Polen, Italia, Finland, Storbritannia, Belgia og Nederland. I tillegg ser man at pasienter med kreftdiagnose i større grad får disse medikamentene i livets siste fase enn ikke- kreftpasienter. Studien konkluderer med at det er et stort behov for guidelines for palliativ behandling til non-cancer pasienter.

Fra Claudia Bauseweins plenumsforedrag Beyond cancer; challenges and opportunities for Early Palliative Care Engagement. Det estimeres en økning på 25% av antall dødsfall frem mot 2040, og 66 % av de med palliative behov vil være ikke- kreftpasienter. Dette er en pasientgruppe som i dag har mindre tilgang til palliative tjenester og palliativ spesialkompetanse. Behovet for å øke kompetanse og tilpasse tjenestetilbudet i primærhelsetjenesten er dermed svært stort.
Dag 2


Posterpresentasjon ved Lillian Karlsen (USHT Møre og Romsdal), Bente Winsjansen (kreftkoordinator Eide/ Fræna) og Bardo Driller (lege, palliativt team, Helse Møre og Romsdal). Presentasjon av funn fra en befolkningsundersøkelse i 9 kommuner vedrørende preferanser for medbestemmelse og informasjonsbehov ved alvorlig sykdom og begrenset levetid. Undersøkelsen viser bla. at 88 % av respondentene (n= 355) var positive til å delta på forberedende samtaler og 90 % ønsket å få nedtegnet sine preferanser og ønsker/ behov i en Palliativ plan. Studien underbygger i så måte betydningen av arbeidet med å utvikle en standard for en slik  plan som pågår nå i Møre og Romsdal. Følg linken for mer informasjon om Palliativ plan i Møre og Romsdal: https://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling

Eli Bjordal presenterer funn fra sin masteroppgave hvor hun undersøkte erfaringene som pårørende til ALS- pasienter med hjemmebehandling opplevde. Hun gjennomførte 9 dybdeintervju med etterlatte i perioden 2014- 2016. Studien viser at pårørende opplever det som en svært stor byrde å være pårørende til en hjemmeboende ALS- pasient. Ved transkribering  og analyse av intervjuene blir 7 områder avdekket som svært belastende for pårørende: sykdommen er svært krevende å forholde seg til, det oppleves svært spesielt å ikke lenger forstå sin egen partner, ens eget liv ble satt på vent, angst for at pasienten skulle bli kvalt, å tenke på pasienten før en selv i hele pasientforløpet, å kjempe mot systemet, det opplevdes som en stor sorg hver gang funksjonsnivået ble svekket.

Posteret er utarbeidet i samarbeid med Bardo Driller fra Forskingsgruppen for alvorlig syke og døende ved Høgskolen i Molde. Funn oppsummert i bildet under. Vi gratulerer Eli og co med å bli kåret til 1 av 3 beste postere i sin kategori Family and Caregivers ( 62 postere i denne kategorien). Fantastisk bra!!

Legg igjen en kommentar